Current position: Organization >> Current board

Current board (June 2017 Bremen)

  • Chairman: Dr. Yujin Tong
  • Executive vice chairman: Rongchao Pan
  • Vice chairman: Dr. Gang Wei
  • Treasurer: Dr. Xiaoyan Cao-Dolg
  • Secretary: Lin Song
  • Board member: Dr. Chang Ding, Mengbo Zhou, Rui Xu, Yu Qiao, Shuhao Zhang

From left to right: Xiaoyan Cao, Chang Ding, Yu Qiao, Rui Xu, Lin Song, Yujin Tong, Rongchao Pan, Mengbo Zhou, Shuhao Zhang, Gang Wei